Varsel om oppstart: Plan 0464.00- Detaljregulering for bustader ved krysset Jernbanegata og Hognestadvegen, Bryne

Formålet med planen er å leggja til rette for bustadsutbygging med tilhøyrande anlegg.

 

 

Det vil jobbast med ei utbyggingsavtale parallelt med reguleringsplanen, jamfør plan- og bygningslovens § 17-4.

 

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing.

Har du merknader til planarbeidet

Eventuelle kommentarar kan sendast til: Sweco Noreg AS v/Helene Østmoe, Gamle Forusveien 10A, 4031 Stavanger (eller epost: helene.ostmoe@sweco.no),  med kopi til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne eller til post@time.kommune.no.

 

Frist for merknader: 29.10.2018

 

Det vert ikkje sendt ut svar på innspel og merknader, men desse vil verta kommenterte og vurderte av forslagsstillar, og vil bli ein del av det samla planmaterialet som vert sendt til kommunen for vidare handsaming.

 

Det vil verta høve til å uttala seg til planforslaget under offentleg ettersyn etter førstegongsbehandling. Vidare handsaming vil skje i det politiske utvalet for lokal utvikling og i kommunestyret.

 

 

 

Vedlegg:

0464.00 Varslingsbrev (PDF, 447 kB)

0464.00 Plangrense (PDF, 241 kB)

0464.00 Planinitiativ (PDF, 11 MB)

0464.00 Referat til oppstartsmøte (PDF, 3 MB)

Publisert av Hiba Saeed Idris. Sist endra 01.10.2018
Fann du det du leita etter?