Rådmann Trygve Apeland

Slik kjem du i kontakt med rådmannen:

Telefon: 51 77 60 00
Mobiltelefon: 908 70 079
Telefaks: 51 48 15 00
E-post

Besøksadresse:
Time rådhus,  Arne Garborgsveg 30, Bryne
Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 

 

Rådmannen er øvste leiar for den samla kommunale administrasjonen, med dei unntak som følgjer av lov rammer fastsett av kommunestyret.
Rådmann Trygve Apeland - Klikk for stort bilete Rådmannen sine oppgåver og myndighet er fastsett i kommunelova § 23.

Rådmannen skal sjå til at dei saker som vert lagt fram for folkevalde organ, er forsvarleg utgreidd, og at vedtak vert sett i verk.

Rådmannen har møte- og talerett, personleg eller ved ein av sine underordna, i alle kommunale organ med unntak av kontrollutvalet. Den underordna møter i eigenskap av rådmann.

Kommunestyret delegerer myndighet til rådmannen å treffa vedtak i enkeltsaker eller typar av saker som ikkje er av prinsipiell karakter.

E-post, brevpost og anna skriftleg korrespondanse vert behandla i samsvar med Lov om offentlighet i forvaltningen.

Ansvarleg Trygve Apeland. Sist endra 02.01.2018
Fann du det du leita etter?