Me søkjer ein tillitsbyggjande og utviklingsorientert plansjef

Banner_ledigstilling_plansjef - Klikk for stort bilete

 

 

Utviklingsorientert leiar som vil vera med å byggja byen Bryne

 

 

Me søkjer ein tillitsbyggjande og utviklingsorientert plansjef som ønskjer ei sentral rolle som pådrivar og tilretteleggjar for utviklinga av plan, by og samfunn i Time kommune.

 

Time kommune står framfor ei tid med spennande utvikling. Ny samfunnsplan for kommunen og ny sentrumsplan for Bryne skal setjast i verk, i samskapning med innbyggjarar og næringsliv. Kommunen sin nye smartbystrategi har ambisjonar for utvikling av ein smart kommune og ein smart by.

 

Plansjef får leiaransvar for seks tilsette i avdelinga, og inngår i kommunalsjef Samfunn si leiargruppe. Som plansjef får du ansvar for samfunns-, by- og sentrumsutvikling, planlegging av utbyggingsområde, revidering av overordna kommuneplanar, samt samferdsels- og energiplanarbeid. Utviklinga av kommunen skal skje i samskapning med interne og eksterne samarbeidspartar, og planjef vil fungera som bindeledd mellom lokalsamfunnet, næringsliv, folkevalde og eksterne konsulentar. Det er avgjerande å lykkast med eit godt samarbeid med utbyggjarar og annan næringsutvikling i kommunen.

 

Den me søkjer er ein relasjonell og handlekraftig planjef med sterk interesse for og kunnskap om by- og samfunnsutvikling. Du har svært gode samarbeidsevner, motiverer dyktige tilsette, er løysingsorientert og som har evne til å byggja gode relasjonar. Leiarkandidatar må ha relevant utdanning frå høgskule eller universitet, erfaring og kompetanse frå planarbeid, samt kompetanse på leiarskap. Du må også vise til interesse for arbeid med smartbyutvikling og innovasjon. For å lykkast i rolla har du ei framferd der du klarer å byggja tillit med alle interne og eksterne samarbeidspartar, samstundes som nødvendig endring og omstilling vert gjennomført. Du opptrer med respekt i forhold til lokale folkevalde og medarbeidarar, og har gode norske kommunikasjonsferdigheiter munnleg og skriftleg.

Me gjer merksam på at prosessen vert gjort i samsvar med offentlegheitslova § 25.
 


Søknad med CV sendast elektronisk her  til Visindi.

Søknadsfrist er 19.02.18

 

Alle som tek kontakt med Visindi vert handsama konfidensielt, om ønskjeleg også overfor oppdragsgjevar fram til søknadsfrist.

 

Kontakt Visindi ved Stig Finnerud på tlf. 913 39 600 eller Silje Finnskog Jensen på tlf. 473 04 857 for ein uforpliktande samtale om stillinga. Alle som tek kontakt med Visindi vert handsama konfidensielt, om ønskjeleg også overfor oppdragsgjevar fram til søknadsfrist.

Publisert av Reidunn Øglænd. Ansvarleg Visindi. Sist endra 19.01.2018
Fann du det du leita etter?